ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 Մենյու
ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺՆԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

09.09.2019

Հավելված N 5

ՀՀ պետական վարահսկողական ծառայության ղեկավարի

2020 թվականի փետրվարի 28-ի N 23-Լ հրամանի

 

«Հավելված N 16

ՀՀ պետական վարահսկողական ծառայության ղեկավարի

2019 թվականի ապրիլի 16-ի N 45-Լ հրամանի

 

ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺՆԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 1. ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) առաջին բաժինը (այսուհետ՝ Բաժին) Ծառայության աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը կազմավորվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 696-Լ որոշման համաձայն:
 2. Բաժինը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը դադարեցվում է Ծառայության կանոնադրությամբ։
 3. Բաժինը գործում է ՀՀ Սահմանադրության, Պետական վերահսկողական ծառայության մասին ՀՀ օրենքի, այլ օրենքների, Ծառայության կանոնադրության, իրավական այլ ակտերի և իր կանոնադրության հիման վրա։
 4. Բաժնի անվանումն է՝
  • հայերեն՝ Առաջին բաժին.
  • ռուսերեն՝ Первый Отдел.
  • անգլերեն՝ The First Division:
 5. Բաժինն ունի երկու կնիք և հինգ դրոշմակնիք.

1) կնիքները կլոր են, հետևյալ նկարագրությամբ՝

ա. երկու կլոր շրջաններ, որոնց միջև եղած հատվածներում շրջանագծերի երկայնությամբ հայերեն մեծատառերով գրված է «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ», իսկ շրջանի կենտրոնում՝ «ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ» բառերը,

բ. երկու կլոր շրջաններ, որոնց միջև եղած հատվածներում շրջանագծերի երկայնությամբ հայերեն մեծատառերով գրված է «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ», իսկ շրջանի կենտրոնում հայերեն մեծատառերով գրված է «ԾՐԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1-ԻՆ ԲԱԺԻՆ» բառերը,

2) դրոշմակնիքներն ուղղանկյունաձև են, իրենցից ներկայացնում են՝

ա. ուղղանկյան վերևի հատվածում` հորիզոնական դիրքով հայերեն մեծատառերով գրված է «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը, որից հետո հորիզոնական տողերով գրված են` «ՄՏԻՑ №______­­___­­­­»,   ««__­­_» ________  20  թ.»,   «Հիմն. փաստ. ­ _____ թ.   Ժամ  ­_____»,   «Հավելված _____ թ. րոպ.  _____»,

բ. ուղղանկյան կենտրոնում հայերեն մեծատառերով գրված է «ՀՈՒՅԺ  ԳԱՂՏՆԻ» բառերը,

գ. ուղղանկյան կենտրոնում հայերեն մեծատառերով գրված է «ԳԱՂՏՆԻ» բառը,

դ.  ուղղանկյան կենտրոնում հայերեն մեծատառերով գրված է «ԱՆՁԱՄԲ» բառը,

ե.  ուղղանկյան կենտրոնում հայերեն մեծատառերով գրված է «ՇՏԱՊ» բառը:

 

 1. ԲԱԺՆԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 1. Բաժինը՝
 • ապահովում է Ծառայությունում գաղտնի գործավարության և գաղտնիության ռեժիմի հետ կապված աշխատանքները,
 • իրականացնում է Ծառայություն պաշտոնական գաղտնի փաստաթղթերի ընդունման, գրանցման, շարժի, կատարման, գաղտնի փաստաթղթերի պահպանման, հաշվառման, առաքման, արխիվային պահպանության կազմակերպման աշխատանքները,
 • իրականացնում է համապատասխան պաշտոնատար անձանց գաղտնի տեղեկություններին առնչվելու թույլտվության ձևակերպումը, հաշվառումը և թույլտվություն ստացած անձանց հրահանգավորումը,
 • մշակում է իր գործառույթներին առնչվող իրավական ակտերի նախագծեր,
 • իրականացնում է ծառայության ղեկավարի և գլխավոր քարտուղարի` զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության գծով հրամանների նախագծերի մշակում և դրա մասին համապատասխան աշխատողներին տեղեկացում,
 • իրականացնում է ծառայության զորահավաքային նախապատրաստության, զորահավաքային նախապատրաստության ծրագրերի, պլանների մշակման, գիտամեթոդական, տեղեկատվական, մեթոդական և կազմակերպչական, զինապարտների հաշվառման և հատուկ զինվորական հաշվառման ենթակա պահեստազորայինների ամրագրման, ուսումնական վարժանքների անցկացման, քաղաքացիական պաշտպանության պլանների մշակման և դրանց գծով պարտականությունների կատարում:
 1. Բաժինն իր գործունեության ընթացքում համագործակցում է Ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների համապատասխան կառույցների հետ:

 

 1. 3. ԲԱԺՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ
  1. Բաժնի կառավարումն իրականացնում է Ծառայության ղեկավարը։
 • Ծառայության ղեկավարը՝

ա․ Բաժնի պետին տալիս է Բաժնի առջև դրված գործառույթների իրականացմանն ուղղված հանձնարարականեր և ցուցումներ,

բ․ Բաժնի պետի առաջարկությամբ հաստատում է Բաժնի կանոնադրությունը և դրանում կատարվող փոփոխությունները,

գ․ Բաժնի պետի առաջարկությամբ հաստատում է Բաժնի հաստիքացուցակը, լսում է Բաժնի հաշվետվությունները,

դ․ կարող է կասեցնել  Բաժնի պետի կողմից տրված ցուցումները և հանձնարարականները,

ե․ իրականացնում է Սահմանադրությամբ, օրենքներով և Ծառայության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործողություններ։

 1. Բաժնի աշխատանքների համակարգումն իրականացնում է Ծառայության գլխավոր քարտուղարը՝ Ծառայության ղեկավարի հրամանի հիման վրա։
 2. Բաժնի անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է Բաժնի պետը։ Բաժնի պետը քաղաքացիական ծառայող է, պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենքի համաձայն:
 3. Բաժնի պետը՝
 • գաղտնիության ռեժիմն ապահովելու մասով անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Ծառայության ղեկավարին,
 • հաշվետու է Ծառայության գլխավոր քարտուղարին՝ քաղաքացիական ծառայության մասով,
 • պատասխանատու է Բաժնի բնականոն գործունեությունն ապահովելու և Բաժնի առջև դրված գործառույթների իրականացման համար,
 • ապահովում է Ծառայության ղեկավարի հանձնարարականների, հանձնարարագրերի, հրամանների և ցուցումների կատարումը,
 • պարբերաբար Ծառայության գլխավոր քարտուղարին է ներկայացնում տեղեկատվություն Բաժնի կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին,
 • տալիս է հանձնարարություններ և ցուցումներ Բաժնի աշխատակցին՝ ուղղված Բաժնի գործառույթների իրականացմանը,
 • ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստված փաստաթղթերը,
 • առաջարկություն է ներկայացնում պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին՝ Բաժնի աշխատակցի նկատմամբ խրախուսման միջոցներ և կարգապահական տույժեր նշանակելու համար,
 • Ծառայության ղեկավարի հանձնարարությամբ իր իրավասության շրջանակներում ներկայացնում է Ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում,
 • իրականացնում է Սահմանադրությամբ, օրենքներով և Ծառայության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործողություններ:
  1. Բաժնի պետին անմիջական հաշվետու և ենթակա են Բաժնի աշխատողները:
  2. Բաժնի պետի, Բաժնի պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի գործառույթները, իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքի կազմակերպման ու ղեկավարման պատասխանատվությունը, որոշումներ կայացնելու լիազորությունները, գործունեության ազդեցությունը, շփումներն և հաշվետվողականությունը սահմանվում են քաղաքացիական ծառայության համապատասխան պաշտոնների անձնագրերով:»:
  Printpdf

Վերադառնալphone  ......... (+374 10) 313131
mail...... info@supervision.am

ՀՀՊՎԾ logo © 2019 supervision.am