ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Armenian Russian English

phone  ............... (+374 10) 313131
mail............ info@supervision.am

 Մենյու
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

09.09.2019

Հավելված
ՀՀ պետական վարահսկողական ծառայության ղեկավարի
2019 թվականի օգոստոսի 27-ի N 138-Լ հրամանի

«Հավելված 12
ՀՀ պետական վարահսկողական ծառայության ղեկավարի
2019 թվականի ապրիլի 16-ի N 45-Լ հրամանի

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության (այսուհետ՝ Ծառայություն) Գործերի կառավարման և գնումների կազմակերպման բաժինը (այսուհետ՝ Բաժին) Ծառայության աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը կազմավորվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 696-Լ որոշման համաձայն:
2. Բաժինը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը դադարեցվում է Ծառայության կանոնադրությամբ։
3. Բաժինը գործում է ՀՀ Սահմանադրության, «Պետական վերահսկողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, այլ օրենքների, Ծառայության կանոնադրության, իրավական այլ ակտերի և իր կանոնադրության հիման վրա։
4. Բաժնի անվանումն է՝
1) հայերեն՝ Գործերի կառավարման և գնումների կազմակերպման բաժին.
2) ռուսերեն՝ Отдел управления делами и организации закупок.
3) անգլերեն՝ Division of Administrative Service and Organization of Procurement.
5. Բաժինն ունի դրոշմակնիք`
1) դրոշմակնիքն ուղղանկյունաձև է, ուղղանկյան վերևի հատվածում` հորիզոնական դիրքով հայերեն մեծատառերով գրված է «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը, որից հետո հորիզոնական տողով գրված է` «ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ»:
2. ԲԱԺՆԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
6. Բաժինը՝
1) Ծառայության կարիքների և նախորդ ժամանակահատվածի գնումների գործընթացների վերլուծության հիման վրա ապահովում է գնումների անվանացանկի կազմման, դրանում փոփոխությունների և լրացումների իրականացման և սահմանված կարգով ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման գործընթացները,
2) «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպում և իրականացնում է Ծառայության կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների գնման գործընթացները,
3) ապահովում է գնումների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրումը, եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմումն ու սահմանված կարգով ներկայացումը լիազոր մարմին,
4) ապահովում է Ծառայության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծի կազմում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերով նախատեսվող գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի կազմումը և Ծառայության գլխավոր քարտուղարին ներկայացումը,
5) ապահովում է պետական բյուջեով նախատեսված Ծառայության կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով միջծրագրային և ներքին հոդվածային վերաբաշխումների հայտերի գնումներին վերաբերվող բաժինների լրացումն ու ներկայացումը Գլխավոր քարտուղարին,
6) ապահովում է Ծառայության կարիքների համար բոլոր տեսակի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը, գույքի և ապրանքանյութական արժեքների պահեստավորումը և սահմանված կարգով բաշխումը,
7) ապահովում է Բաժնի մասով պահեստի մուտքի-ելքի փաստաթղթաշրջանառության վարումն ու սահմանված կարգով Ծառայության հաշվապահական հաշվառման բաժնի հետ տվյալների համադրումը,
8) հսկողություն է սահմանում պայմանագրերի իրականացման նկատմամբ, ապահովում է ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտերի փոխանցումը հաշվապահական հաշվառման բաժին,
9) վերլուծում է Ծառայության գնումների պատասխանատու ստորաբաժանումների կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացված գնման հայտերը և, Ծառայության գլխավոր քարտուղարի համաձայնությամբ, ընթացք տալիս դրանց,
10) օրենքով սահմանված կարգով համակարգում է Ծառայության ստորաբաժանումների ապրանքանյութական արժեքների գույքագրումը,
11) ապահովում է Ծառայության ծառայողական ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման, տարեկան պետական տեխնիկական զննման ստուգատեսի և ավտոտրանսպորտային միջոցների պարտադիր ապահովագրության աշխատանքները,
12) տրամադրում վառելիք և հսկողություն է սահմանում ավտոմեքենաների վառելիքի ծախսի նկատմամբ՝ սահմանված կարգի համապատասխան,
13) Ծառայության ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարագրի հիման վրա բաժնի պետը և գլխավոր մասնագետները կարող են ներգրավված լինել համապատասխան մարմիններում ուսումնասիրություններ իրականացնող խմբերում,
14) Կազմակերպում և հսկողություն է իրականացնում ընդհանուր օգտագործման տարածքների, աշխատասենյակների սանիտարական մաքրության, հարակից կանաչ տարածքի խնամքի, Ծառայությանն ամրացված կամ օգտագործման հանձնված գույքի պահպանման նկատմամբ,
15) իրականացնում է Ծառայության տեխնիկական սարքավորումների պահպանման և վերանորոգման, կապի, էներգամատակարարման, ջրամատակարարման, վերելակային ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև հակահրդեհային ծառայությունների նկատմամբ հսկողություն,
16) կազմակերպում, կառավարում և հսկողություն է սահմանում Ծառայության շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների նախագծման և իրականացման նկատմամբ:
5. Բաժինն իր գործունեության ընթացքում համագործակցում է Ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների համապատասխան կառույցների հետ:

3. ԲԱԺՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ
6. Բաժնի կառավարումն իրականացնում է Ծառայության ղեկավարը։
Ծառայության ղեկավարը՝
1) Բաժնի պետին տալիս է Բաժնի առջև դրված գործառույթների իրականացմանն ուղղված հանձնարարականներ և ցուցումներ,
2) Բաժնի պետի առաջարկությամբ հաստատում է Բաժնի կանոնադրությունը և դրանում կատարվող փոփոխությունները,
3) Բաժնի պետի առաջարկությամբ հաստատում է Բաժնի հաստիքացուցակը լսում է Բաժնի հաշվետվությունները,
4) կարող է կասեցնել Բաժնի պետի կողմից տրված ցուցումները և հանձնարարականները,
5) իրականացնում է Սահմանադրությամբ, օրենքներով և Ծառայության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործողություններ։
7. Բաժնի աշխատանքների համակարգումն իրականացնում է Ծառայության Գլխավոր քարտուղարը՝ Ծառայության ղեկավարի հրամանի հիման վրա։
8. Բաժնի անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է Բաժնի պետը։ Բաժնի պետը քաղաքացիական ծառայող է, պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է՝ Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենքի համաձայն։
9. Բաժնի պետը՝
1) հաշվետու է Ծառայության Գլխավոր քարտուղարին և անմիջականորեն ենթակա է Ծառայության Ղեկավարին,
2) պատասխանատու է Բաժնի բնականոն գործունեությունն ապահովելու և Բաժնի առջև դրված գործառույթների իրականացման համար,
3) ապահովում է Ծառայության ղեկավարի հանձնարարականների, հանձնարարագրերի, հրամանների և ցուցումների կատարումը,
4) պարբերաբար Ծառայության Գլխավոր Քարտուղարին է ներկայացնում Բաժնի առջև դրված նպատակների և գործառույթների իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություններ,
5) պարբերաբար Ծառայության Գլխավոր Քարտուղարին է ներկայացնում տեղեկատվություն Բաժնի կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին,
6) տալիս է հանձնարարություններ և ցուցումներ Բաժնի աշխատակիցներին՝ ուղղված Բաժնի գործառույթների իրականացմանը,
7) ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստված փաստաթղթերը,
8) առաջարկություն է ներկայացնում պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին՝ Բաժնի աշխատակիցների նկատմամբ խրախուսման միջոցներ և կարգապահական տույժեր նշանակելու համար,
9) Ծառայության ղեկավարի հանձնարարությամբ իր իրավասության շրջանակներում ներկայացնում է Ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում,
10) իրականացնում է Սահմանադրությամբ, օրենքներով և ծառայության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործողություններ:
10. Բաժնի պետին անմիջական հաշվետու և ենթակա են Բաժնի պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողները, առկայության դեպքում նաև փորձագետները, իրավախորհրդատուները, տեխնիկական սպասարկում իրականացնող աշխատակիցները։
11. Բաժնի պետի, Բաժնի պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների գործառույթներն, իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքի կազմակերպման ու ղեկավարման պատասխանատվությունը, որոշումներ կայացնելու լիազորությունները, գործունեության ազդեցությունը, շփումներն և հաշվետվողականությունը սահմանվում են քաղաքացիական ծառայության համապատասխան պաշտոնների անձնագրերով:»:

  Printpdf

ՎերադառնալՀՀՊՎԾ logo © 2019 supervision.am